PPI MUNICH
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA di MUNICH                                                                          

Kontak 


PPI Jerman e.V.
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, Cabang Munich
Vereinigung Indonesischer Studenten e.V. , Untergliederung München
Indonesian Student Association in Germany, Chapter Munich

Max-Bill-Straße 67, 80807 Munich
ppimunich@gmail.com